Cẩm nang sử dụng hệ thống Hoàn Mỹ E-learning

8. Cách tạo và xây dựng khóa học mới

Sau khi các bạn đăng nhập được vào hệ thống thì tất cả các bạn đều có thể tự đăng ký tham gia học khóa học "Hướng dẫn và quản lý khóa học trên hệ thống E-learning". Các bạn tham khảo video "5.Cách tìm và đăng ký tham gia khóa học" nếu bạn chưa biết cách làm thế nào.

Nhưng các bạn lưu ý là các bạn chỉ học thôi, còn nếu muốn tạo được khóa học trên hệ thống thì các bạn phải nằm trong những nhóm đối tượng có quyền Quản trị khóa học và Giảng viên hay người tạo khóa học, cụ thể là:

- Giảng viên hay người tạo khóa học:

             + Tạo khóa học mới trong nhóm khóa học được phân quyền phụ trách

             + Xây dựng nội dung khóa học

             + Quản trị lớp học, giảng viên trợ giảng, người học

- Người quản trị nhóm khóa học :  

             + Quản trị các nhóm khóa học và khóa học trong phạm vi phụ trách

             + Cấp quyền cho người tạo khóa học

             + Cập nhật chỉnh sửa thông tin khóa học và nội dung khóa học

             + Quản trị những người tham gia trong các khóa học